30goodminutes.org

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”

“พนัน” หรือการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้น บาคาร่า

การพนันเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงร่วมกันทำการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนนำมารวมร่วมกันเพื่อพนันกัน และยังเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ความหมายตามพจนานุกรม

“พนัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนันสล็อต

ความหมายตามกฎหมาย

เนื่องจากพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าคำว่า “พนัน” นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายทั่วไปและความหมายตามพจนานุกรม กล่าวคือ “พนัน” หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนขึ้นไปเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเลียด เป็นต้น การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน

ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่า จะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะที่สำคัญของการพนัน คือ จะต้องเป็นการเล่นที่เป็นการเสี่ยงโชคต่อการได้หรือเสียประโยชน บาคาร่าออนไลน์

 ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”

 ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน

 ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน

 ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”

 การพนันและขันต่อ

 กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

 ประเภทของการพนัน

 บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

 ลักษณะของการกระทำผิด

 ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน

 สินบนนำจับ

 การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

 ใบอนุญาต

 สถานที่ยื่นใบอนุญาต

 ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

 หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

 แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

 ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน

 โทษและการเพิ่มโทษ

 การฟ้องคดีการพนัน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำพิพากษาของศาลฎีกา

 ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 การเล่นการพนันตามบัญชี ก.

 การเล่นการพนันตามบัญชี ข.

 การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล

 การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

Shopping Cart